Commit Graph

 • c755d8d6b5 Revert "documentation" Tectu 2012-05-29 02:20:03 +0200
 • d350642992 Revert "doc tweak" Tectu 2012-05-29 02:19:51 +0200
 • e6d49a11e0 Revert "doc tweak" Tectu 2012-05-29 02:19:36 +0200
 • a5a4b3321d doc tweak Tectu 2012-05-29 02:18:42 +0200
 • a7f76ed849 doc tweak Tectu 2012-05-29 02:17:20 +0200
 • 90e756b420 documentation Tectu 2012-05-29 02:14:15 +0200
 • 1fcb2ba9c2 added static heigh and width variables for supporting different modes Tectu 2012-05-29 02:10:11 +0200
 • d482576656 added portrait and landscape inverse mode Tectu 2012-05-29 02:04:04 +0200
 • 83b373062b cleanup Tectu 2012-05-29 01:00:38 +0200
 • da85b99044 fixes Tectu 2012-05-28 23:50:16 +0200
 • 2fddb0f8ed lcdDrawLine() fix, didnt work with x or y >=128 Tectu 2012-05-28 23:24:58 +0200
 • c6b1141262 cleanups Tectu 2012-05-28 23:21:27 +0200
 • 5c45cbff3f fixes Tectu 2012-05-28 19:52:19 +0200
 • 7d1a46d2fc cleanups Tectu 2012-05-28 19:41:40 +0200
 • 8a20373132 added orientation mode Tectu 2012-05-28 19:29:35 +0200
 • 7069b4b245 cleanups Tectu 2012-05-28 19:18:23 +0200
 • 3b19353f88 cleanup Tectu 2012-05-23 19:41:45 +0200
 • 94322d769e fixes Tectu 2012-05-23 16:10:03 +0200
 • 0eea8db0f3 nothing depends on chibios anymore Tectu 2012-05-23 14:33:37 +0200
 • ec2c5fd4c5 readme fix Tectu 2012-05-23 13:32:11 +0200
 • 0f88ee5d81 initial commit Tectu 2012-05-23 13:29:39 +0200